Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de SpeedDryer

Alle informatie die SpeedDryer BV communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.
Het gebruik van deze site is gratis. Zie ook onze Privacy Policy.
Alle informatie van derden, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de SpeedDryer BV.
SpeedDryer BV kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van SpeedDryer BV

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SpeedDryer BV en haar klanten en op alle aanbiedingen die SpeedDryer BV doet.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij SpeedDryer BV en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door SpeedDryer BV.
2b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.
2c SpeedDryer is een handelsnaam van SpeedDryer BV

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen SpeedDryer BV en de klant en alle aanbiedingen van SpeedDryer BV aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Utrecht, tenzij SpeedDryer BV ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan SpeedDryer BV op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan SpeedDryer BV worden doorgegeven op de manier die SpeedDryer BV voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur of andere materialen berust bij SpeedDryer BV of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

7. Rechten van derden
Klant garandeert SpeedDryer BV dat de opdracht die klant aan SpeedDryer BV verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden.

8. SpeedDryer Nieuwsbrief
8a Door een bestelling te plaatsen wordt een klant automatisch lid van de SpeedDryer Nieuwsbrief. Dat is een nieuwsbrief die op gezette tijden per email wordt verstuurd met daarin actuele informatie omtrent de SpeedDryer.  
8b Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via een afmeldlink op de website.

9. Betaalperiodes
Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en SpeedDryer BV wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten.

10. Facturen
10a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden. 
10b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
10c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
10d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
10e Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij SpeedDryer BV binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
10f Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
10g Ingeval SpeedDryer BV kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan SpeedDryer BV.
10h SpeedDryer BV zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
10i SpeedDryer BV zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

11. Opschorting/stopzetting dienstverlening
11a SpeedDryer BV behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan SpeedDryer BV
11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

12. Machtiging/automatische incasso
12a Klant kan bij SpeedDryer BV gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan SpeedDryer BV een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag.
12b SpeedDryer BV stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.
12c Als een klant SpeedDryer BV gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 30 dagen na incasso worden teruggestort.
12d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.

13. Recht om diensten te weigeren
SpeedDryer BV heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

14. Vrijwaring
14a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant SpeedDryer BV van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

15. Opzeggingen
In overleg.

16. Wijziging Algemene Voorwaarden
SpeedDryer BV is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van SpeedDryer BV is daarvoor afdoende. Het is aan SpeedDryer BV om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

17. Ontbindende voorwaarden
SpeedDryer BV is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
- klant surseance van betaling aanvraagt;
- aan klant surseance van betaling verleend is;
- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
- SpeedDryer BV gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
- klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

18. Disclaimer
SpeedDryer BV is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. SpeedDryer BV geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar producten of diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door SpeedDryer BV en haar personeel.